Register van verwerkingsactiviteiten


Let op: het online register is nog niet volledig. De komende tijd vullen we het aan.
Wilt u zoeken in het register? Klik op 'Totaaloverzicht' en gebruik Ctrl F om te zoeken.

Totaal: 60     Volgende >>    Totaaloverzicht

--------------

bezwaarprocedure

gemeente team verwerkingsverantwoordelijken verwerkingsgrondslagen
PUR, BMS Juridische en Veiligheidszaken burgemeester en wethouders, gemeenteraad, burgemeester bescherming vitale belangen betrokkene, vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag
doelen categorieŽn betrokkenen categorieŽn ontvangers
verzamelen persoonsgegevens om bezwaar, beroep, hoger beroep, voorlopige voorzieningen en ingebrekestellingen te kunnen behandelen. 1. bezwaarmakers / belanghebbenden
2. derdenbelanghebbenden
belanghebbenden, derdebelanghebbenden, adviescommissie voor bezwaarschriften, gerechtelijke instanties
categorieŽn persoonsgegevens categorieŽn bijz. persoonsgeg. herkomst persoonsgegevens
naam, adres, woonplaats,  BSN, contactgegevens, financiële gegevens (1,2) gegevens met betrekking tot gezondheid Vakafdeling, belanghebbende
bewaartermijn soort verwerkingsmedium beveiligingsmaatregelen
direct na sluiting zaak geautomatiseerd en handmatig Excel (L-schijf), Zaaksysteem, eDocs, Ibabs autorisatieniveau's (waar je inkomt met gebruikersnaam en wachtwoord), druppel, logging
verwerker DPIA uitgevoerd opmerkingen
ja nee

--------------

BiBoB toetsing

gemeente team verwerkingsverantwoordelijken verwerkingsgrondslagen
PUR, BMS Juridische en Veiligheidszaken burgemeester en wethouders, burgemeester voldoen aan wettelijke verplichting: Wet BiBoB
doelen categorieŽn betrokkenen categorieŽn ontvangers
toets naar aanleiding van vergunningaanvraag/ grondtransactie, Beoordelen of de vergunning niet gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten. 1. aanvrager
2. netwerk van aanvrager (vrienden, familie, kennis, partner, buren)
3. politie
Team veiligheid, betrokken afdeling ( vaak VTH of RO),                                                                      politie, landelijk bureau BiBoB
categorieŽn persoonsgegevens categorieŽn bijz. persoonsgeg. herkomst persoonsgegevens
naam, adres, woonplaats (1, 2, 3), BSN, telefoonnummer, financiële gegevens/boekhouding (1,2) n.v.t. betrokkene, politie, landelijk bureau BiBoB, eventueel: netwerk van aanvrager
bewaartermijn soort verwerkingsmedium beveiligingsmaatregelen
direct na toetsing geautomatiseerd en handmatig L-schijf, Outlook wachtwoord, autorisatieniveau's, druppel
verwerker DPIA uitgevoerd opmerkingen
nee nee

--------------

registratie BOA's

gemeente team verwerkingsverantwoordelijken verwerkingsgrondslagen
PUR, BMS Juridische en Veiligheidszaken burgemeester en wethouders vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag
doelen categorieŽn betrokkenen categorieŽn ontvangers
informeren direct toezichthouder (politie) en toezichthouder (OM), aanvragen BOA-bevoegdheid 1. Buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van Purmerend en Beemster                2.  contactpersoon gemeente direct toezichthouder, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
categorieŽn persoonsgegevens categorieŽn bijz. persoonsgeg. herkomst persoonsgegevens
naam (1,2), adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geboorteplaats (1), e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, werkadres, afdeling waar contactpersoon werkzaam is (2) n.v.t. Personeelsadministratie
bewaartermijn soort verwerkingsmedium beveiligingsmaatregelen
zolang geldigheid toetsing (meestal 5 jaar) geautomatiseerd en handmatig L-schijf, toezichtopboa.nl, Outlook wachtwoord, autorisatieniveau's, druppel
verwerker DPIA uitgevoerd opmerkingen
nee nee

--------------

civielrechtelijke procedure

gemeente team verwerkingsverantwoordelijken verwerkingsgrondslagen
PUR, BMS Juridische en Veiligheidszaken burgemeester (gemeente als publiekrechtelijke rechtspersoon) toestemming betrokkene, uitvoering overeenkomst met betrokkene, vervulling taak van algemeen belang/ ter uitoefening openbaar gezag
doelen categorieŽn betrokkenen categorieŽn ontvangers
het regisseren van de civielrechtelijke procedure procespartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon) JUVZ, advocaat
categorieŽn persoonsgegevens categorieŽn bijz. persoonsgeg. herkomst persoonsgegevens
naam, adres, woonplaats, BSN n.v.t. Rechtbank
bewaartermijn soort verwerkingsmedium beveiligingsmaatregelen
direct na uitspraak/ afronding dossier geautomatiseerd en handmatig eDocs autorisatieniveau
verwerker DPIA uitgevoerd opmerkingen
ja nee

--------------

Machtigingenlijst

gemeente team verwerkingsverantwoordelijken verwerkingsgrondslagen
PUR, BMS Juridische en Veiligheidszaken burgemeester en wethouders, burgemeester toestemming betrokkene, voldoen aan wettelijke verplichting
doelen categorieŽn betrokkenen categorieŽn ontvangers
inzicht houden in wie er gemachtigd zijn ambtenaren van de gemeente of inhuur die op de machtigingslijst staan gerechtelijke instanties
categorieŽn persoonsgegevens categorieŽn bijz. persoonsgeg. herkomst persoonsgegevens
naam, geslacht n.v.t. ambtenaren van de gemeente (of inhuur), teammanager
bewaartermijn soort verwerkingsmedium beveiligingsmaatregelen
direct na vaststelling geautomatiseerd en handmatig eDocs, L-schijf, Outlook autorisatieniveau's
verwerker DPIA uitgevoerd opmerkingen
nee nee

--------------

onteigeningsprocedure

gemeente team verwerkingsverantwoordelijken verwerkingsgrondslagen
PUR, BMS Juridische en Veiligheidszaken gemeenteraad vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag, voldoen aan wettelijke verplichting
doelen categorieŽn betrokkenen categorieŽn ontvangers
om onteigeningsprocedure te kunnen voeren 1. eigenaar van het perseel dat onteigend moet worden.                                                            2. eventuele andere rechthebbenden. JUVZ
categorieŽn persoonsgegevens categorieŽn bijz. persoonsgeg. herkomst persoonsgegevens
naam, adres, woonplaats, financiële gegevens (1, 2) n.v.t. Kadaster, Basisregistratie Personen
bewaartermijn soort verwerkingsmedium beveiligingsmaatregelen
direct na uitspraak/ afronding dossier geautomatiseerd en handmatig eDocs, L-schijf, Outlook autorisatieniveau's (waar je inkomt met gebruikersnaam en wachtwoord)
verwerker DPIA uitgevoerd opmerkingen
nee nee

--------------

Tijdelijk huisverbod

gemeente team verwerkingsverantwoordelijken verwerkingsgrondslagen
PUR, BMS Juridische en Veiligheidszaken burgemeester vervulling taak van algemeen belang/ter uitoefening openbaar gezag
doelen categorieŽn betrokkenen categorieŽn ontvangers
om een huisverbod op te kunnen leggen of verlengen 1. Uithuisgeplaatsten                                                                      2. Achterblijvers (bijv. echtgenoot, kinderen etc.) adviseurs veiligheid JUVZ, burgemeester,                                                       politie, rechtbank en hulpverleningsinstanties (veilig thuis, smd, reclassering)
categorieŽn persoonsgegevens categorieŽn bijz. persoonsgeg. herkomst persoonsgegevens
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummers, BSN, geslacht (1,2) soms (gezondheid /hulpverlening) politie en hulpverleningsinanties (veilig thuis, smd, reclassering)
bewaartermijn soort verwerkingsmedium beveiligingsmaatregelen
direct na uitspraak/ afronding dossier geautomatiseerd Khonraad (website), Edcos, archief, wachtwoord
verwerker DPIA uitgevoerd opmerkingen
ja nee

--------------

Aanwijzing toezichthouders

gemeente team verwerkingsverantwoordelijken verwerkingsgrondslagen
PUR, BMS Juridische en Veiligheidszaken burgemeester en wethouders toestemming betrokkene, verenigbaarheid met het doel waarvoor gegevens verzameld zijn
doelen categorieŽn betrokkenen categorieŽn ontvangers
het aanwijzen van toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb 1. Medewerkers van de gemeente die (moeten) worden aangewezen als toezichthouder.
2. Ambtenaar van Juridische Zaken die het voorstel om te beslissen aanbied aan het college.
3. Persoon die verzoek om aanwijzing doet (meestal teammanager of medewerker PenO)
Ambtenaar van Juridische Zaken die het voorstel om te beslissen aanbied aan het college, College van burgemeester en wethouders (en daarmee het bestuurssecretariaat), PenO (ontvangt het besluit alleen)
categorieŽn persoonsgegevens categorieŽn bijz. persoonsgeg. herkomst persoonsgegevens
Naam, adres, woonplaats (1, 2, 3), e-mailadres (2,3) n.v.t. persoon die het verzoek om aanwijzing doet (intern)
bewaartermijn soort verwerkingsmedium beveiligingsmaatregelen
5 jaar (aanwijzing zelf blijft uiteraard wel op overheid.nl staan en intern bewaard zolang de toezichthouder in dienst is) handmatig en geautomatiseerd eDocs, L-schijf, Outlook, archief wachtwoord
verwerker DPIA uitgevoerd opmerkingen
nee nee

--------------

Inzageverzoeken Wbp/AVG

gemeente team verwerkingsverantwoordelijken verwerkingsgrondslagen
PUR, BMS Juridische en Veiligheidszaken burgemeester en wethouders, burgemeester, gemeenteraad, ABS, heffingsambtenaar, leerplichtambtenaar toestemming betrokkene
doelen categorieŽn betrokkenen categorieŽn ontvangers
Verzamelen van alle persoonsgegevens/informatie die nodig is om een verzoek om inzage ex artikel 35 Wbp/15 AVG te kunnen beantwoorden 1. Personen die een verzoek om inzage in eigen persoonsgegevens ex artikel 35 Wbp/15 AVG doen (= verzoeker)                          2. Derden als bedoeld in artikel 35,3 Wbp/15,4 AVG (voor zover zij er zijn)                            3. Medewerkers die (per team) persoonsgegevens uit registraties aanleveren verzoeker, derden als bedoeld in artikel 35,3 Wbp/15,4 AVG
categorieŽn persoonsgegevens categorieŽn bijz. persoonsgeg. herkomst persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die op het moment van het inzageverzoek bij teams aanwezig zijn (1),  Contactgegevens + aanduiding persoonsgegevens waar derde naar verwachting bedenkingen tegen heeft  (2), Contactgegevens (3) Alle bijzondere persoonsgegevens die op het moment van het inzageverzoek bij teams aanwezig zijn (1), n.v.t. (2, 3) teams met een registratie waarin persoonsgegevens van verzoeker zijn opgenomen
bewaartermijn soort verwerkingsmedium beveiligingsmaatregelen
2 jaar na laatste communicatie over verzoek met verzoeker of derde, NAW-gegevens verzoeker/derde worden 5 jaar bewaard geautomatiseerd word/Outlook wachtwoord, toegang tot gebouw via druppel
verwerker DPIA uitgevoerd opmerkingen
nee nee

--------------

Adviescommissie voor bezwaarschriften

gemeente team verwerkingsverantwoordelijken verwerkingsgrondslagen
PUR, BMS Juridische en Veiligheidszaken burgemeester en wethouders, burgemeester, gemeenteraad toestemming betrokkene
doelen categorieŽn betrokkenen categorieŽn ontvangers
Het organiseren van hoorzitting met de Adviescommissie ter behandeling van een bezwaarschrift. 1. leden van de Adviescommissie
2. secretaris bij rechtspositiezaken
3. medewerkers van de gemeente Purmerend
Team crediteuren van de gemeente Purmerend, Team Juridische en Veiligheidszaken, bezwaarmakers, derde-belanghebbenden in een bezwaarprocedure, gerechtelijke instanties.
categorieŽn persoonsgegevens categorieŽn bijz. persoonsgeg. herkomst persoonsgegevens
naam, adres, woonplaats (1,2,3), bankrekeningnummer, telefoonnummer / emailadres (1,2) n.v.t. De leden van de Adviescommissie en de secretaris bij de behandeling van bezwaarschriften inzake rechtspositie
bewaartermijn soort verwerkingsmedium beveiligingsmaatregelen
Zolang de leden van de Adviescommissie in de adviescommissie plaatsnemen en de externe secretaris werkt in bezwaarzaken omtrent rechtspositie. geautomatiseerd L-schijf, Outlook, Zaaksysteem, Ibabs, Edocs autorisatieniveau's, wachtwoord of pincode
verwerker DPIA uitgevoerd opmerkingen
nee nee

Totaal: 60     Volgende >>    Totaaloverzicht